KAKO UČENICIMA USMJERITI I ZADRŽATI PAŽNJU NA ŠKOLSKOM GRADIVU

Kako bi se učenicima olakšalo usmjeravanje i zadržavanje pažnje na školskom gradivu, učitelj može poduzeti mjere koje počivaju na spoznaji o tome da je naša pažnja
selektivna, da reagiramo na istaknuta fizikalna obilježja podražaja te da monotonija podraživanja smanjuje opću
pobuđenost i otvorenost za primanje podražaja.

Postupci kojima učitelj može usmjeravati pažnju učenika jesu:
a) upotreba zapovjednih izričaja (npr. Pazite! ili Ovo je važno i sl.);
b) promjena u fizikalnim obilježjima podražaja (npr. mijenjanje jačine glasa, mijenjanje položaja tijela, mijenjanje boje krede);
c) uvođenje neobičnih ili neočekivanih podražaja
(primjerice, pri dijeljenju dvoznamenkastih brojeva uključiti i neki troznamenkasti, na času geografije pustiti muziku ili himnu zemlje o kojoj se uči, pri čitanju priče umetnuti ili promijeniti neki dio);
d) upotreba emocionalno obojenih podražaja (primjerice, u matematičkim zadacima upotrijebiti imena
djece iz razreda, predavanje započeti šalom i sl.).

Postupci kojima učitelj može zadržavati pažnju učenika jesu:
a) motiviranje učenika objašnjavanjem svrhe učenja nekog gradiva te upozoravanje na osobnu korist koju će
učenici imati;
b) vođenje računa o tome da se novo gradivo predaje
kada su djeca odmorna;
c) mijenjanje aktivnosti tijekom časa; u pravilu se pažnja na istoj vrsti materijala uspješno održava 15 do 20
minuta;
d) uvođenje stanke između pojedinih nastavnih cjelina u koje se mogu umetnuti tjelesne aktivnosti (npr. vježbe za podizanje energije i razgibavanje