SLOBODA IZRAŽAVANJA, ZAŠTITA PRIVATNOSTI, NEDISKRIMINACIJA... UPOZNAJTE PRAVA BH. MALIŠANAEtički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH uređuje status djece i njihovih porodica kao učesnika različitih istraživanja – humanističkih, društvenih, edukacijskih, medicinskih i svih drugih istraživanja, koja na neposredan ili posredan način mogu uticati na njihov lični integritet .

Vijeće Ministara BiH, na 51. Sjednici održanoj 28. maja 2013.godine, donijelo je Odluku o usvajanju Etičkog kodeksa istraživanja sa djecom i o djeci u BiH, u skladu sa UN Konvencijom o pravima djeteta i s ciljem zaštite djece od bilo kakve zloupotrebe. 
Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH uređuje status djece i njihovih porodica kao učesnika različitih istraživanja – humanističkih, društvenih, edukacijskih, medicinskih i svih drugih istraživanja, koja na neposredan ili posredan način mogu uticati na njihov lični integritet. 
Osnovna svrha Etičkog kodeksa je upoznavanje istraživača, djece, roditelja/ staratelja, kao i cjelokupne javnosti sa osnovnim etičkim načelima i standardima koji se moraju primjenjivati u istraživačkim postupcima koji uključuju djecu, kao i stvaranje etičkog okvira za širenje i produbljivanje općeg naučnog i stručnog znanja o djeci, njihovim tjelesnim, emocionalnim, psihološkim i socijalnim aspektima, a sve zato da bi promovirali opšte dobro djeteta, njegove porodice i zajednice uopšte. 

Usvojeni Etički kodeks pored pravnog, ima i edukativni karakter, jer upoznaje aktivne i potencijalne istraživače i javnost sa etičkim standardima koji vrijede u ovoj specifičnoj istraživačkoj sferi. Etičkim kodeksom se određuje minimalan zajednički sistem vrijednosti kojim se unaprijeđuje način istraživanja, i omogućava njegovo provođenje na sistematičan i metodološki prihvatljiv i etički opravdan način koji je u najboljem interesu djeteta kao učesnika u istraživanju. 

Etički kodeks definiše primjenu zahtjeva iz Konvencije o pravima djeteta, te osigurava odgovarajuću zaštitu prava djeteta kao što su: pravo nediskriminacije djece (čl. 2.); zaštita najboljeg interesa djeteta (čl. 3.); pravo djeteta na izražavanje vlastitog mišljenja u stvarima koje ga se tiču, te njegovo uvažavanje u skladu s dobi i zrelosti djeteta (čl.12.); pravo na slobodu izražavanja (čl. 13.); pravo na slobodu misli i savjesti (čl. 14.); pravo na zaštitu privatnosti, prepiske te ugleda i časti (čl. 16.) te pravo na pristup obavijestima i materijalima radi promocije djetetove dobrobiti i zdravlja (čl.17.).Izvor: Depo.portal
Odabrala: Azra Pandur