}); SISTEM DIGITALNE ZRELOSTI ŠKOLA

SISTEM DIGITALNE ZRELOSTI ŠKOLA

 


Digitalna zrelost škola je koncept koji, zbog sve veće važnosti tehnologije, sve više dobiva na značaju u modernom obrazovnom sistemu. Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u školama više se ne oslanja samo na entuzijastične pojedince, već se planira i implementira na razini škole kao organizacije, u skladu s politikama na lokalnoj i državnoj razini. Europska komisija je prepoznala važnost ovog koncepta i svojim politikama i inicijativama sistemski potiče razvoj digitalne zrelosti škola. Kroz aktivnosti u programu e-Škole sistemski se razvija digitalna zrelost škola i prati se njihov napredak.


Digitalno zrele škole*, kako je definirano u sklopu programa e-Škole, su škole na visokom stepenu integriranosti IKT-a u život i rad škole. U digitalno zrelim školama inkorporiran je pristup korištenju IKT-a u planiranju i upravljanju školom, kao i u nastavnim i poslovnim procesima. Takva škola djeluje u podržavajućem okruženju, s adekvatnim sredstvima, koja ne uključuju samo financijska sredstva već i adekvatno opremljene učionice, kabinete, djelatnike i učenike IKT opremom. Digitalno zrele škole pristupaju sistemskom razvoju digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika, a odgojno-obrazovni djelatnici koriste IKT za unaprjeđenje načina poučavanja kojima se nastava usmjerava na učenika, razvijanje digitalnih obrazovnih sadržaja i vrednovanje postignuća učenika, u skladu s ishodima učenja i odgojno-obrazovnim ciljevima. Razvijena je saradnja između djelatnika i učenika te saradnja škole i drugih sudionika korištenjem online komunikacijskih alata i e-usluga, što uključuje sudjelovanje škole u projektima vezanim uz primjenu IKT-a.


e-skole 

Priprema: Azra Pandur