ISKUSTVA NASTAVNIKA U UPOTREBI DIGITALNIH TEHNOLOGIJA

Upotreba digitalnih tehnologija je u obrazovnom procesu sve učestalija. One počinju da zauzimaju centralno mjesto kako u procesu nastave, tako i u procesu profesionalizacije nastavnika. Internet, mobilni telefoni i društvene mreže donijele su nove izazove za nastavnike.

Digitalne tehnologije sa jedne strane predstavljaju osnovni uzrok potrebe za kontinuiranim usavršavanjem nastavnika, dok sa druge strane omogućavaju da se ovaj proces uspješnije odvija.

Različite ideje i iskustva u procesu modernizacije nastave su trenutno jedna od najaktuelnijih tema u oblasti obrazovanja i predmet mnogih istraživanja.

U Sjedinjenim Američkim Državama nedavno je rađeno online istraživanje na uzorku od 2 462 ispitanika sa ciljem da se procijeni upotreba i značaj korištenja digitalnih tehnologija u nastavnom procesu, kao i u usavršavanju nastavnika koji predaju u srednjim školama. Od toga je 1 750 nastavnika bilo iz uzorka srednjoškolskih nastavnika koji drže AP nastavu (advanced placement), dok je ostalih 712 bilo iz uzorka nastavnika iz NWP (National Writing Project). Dobijeni su neki od slijedećih rezultata:

92% ispitanih nastavnika kažu da internet ima veliki uticaj na njihovu mogućnost da pristupe sadržajima, resursima i materijalima za njihovu nastavu;
69% nastavnika je reklo da internet ima veliki uticaj na njihovu mogućnost da dijele ideje sa drugim nastavnicima;
67% nastavnika je reklo da internet ima veliki uticaj na njihovu mogućnost da komuniciraju sa roditeljima učenika;
57% nastavnika je reklo da internet ima veliki uticaj na njihovu mogućnost da komuniciraju sa učenicima.
Istraživanje je pokazalo da nastavnici često upotrebljavaju digitalne tehnologije i mogućnosti koje im one pružaju, kako za proces organizacije nastave, tako i za dodjelu domaćih zadataka učenicima. Takođe se pokazalo da su nastavnici veoma zadovoljni njihovom upotrebom, kao i resursima i podrškom koju im omogućava njihova škola u ovom procesu. Međutim, pokazalo se i da se nastavnici učenika iz domaćinstava sa nižim primanjima susreću sa većim izazovima u uvođenju ovih tehnologija u nastavni proces.

Treba istaći i podatak da čak 73% nastavnika kažu da oni i njihovi učenici koriste svoje mobilne telefone u nastavi ili u izradi/pregledanju domaćih zadataka. Više od 40% nastavnika je prijavilo i redovnu upotrebu e-čitača i tablet računara u obrazovnom procesu. Takođe, više od 60% nastavnika je zadovoljno podrškom i obukom koju su dobili u cilju povećanja upotrebe digitalnih tehnologija u nastavi. Međutim, ovi brojevi su za sada još uvijek manji u školama učenika sa nižim materijalnim statusom u kojima se uvođenje digitalnih tehnologija u nastavni proces još uvijek sporije odvija.

Ovo je još jedno od brojnih istraživanja koje daje uvid u proces sve veće upotrebe digitalnih tehnologija u obrazovanju, kao i pozitivnih iskustava i efekata koje ono ima kako u procesu unapređenja nastave, tako i u procesu usavršavanja nastavnika. Primjena digitalnih tehnologija mora postepeno biti uključena u sve većoj mjeri i u svim školama, jer će njihovo korišćenje predstavljati zahtjev sa kojim se susreće svaki pojedinac i osnovu za uspješan rad i dalje usavršavanje.