DEFINIRANJE VIZIJE I CILJEVA U STRATEGIJI UNAPREĐENJA ŠKOLE

Strategija razvoja kvalitete je dokument kojeg izrađuje tim za kvalitetu na temelju provedenog samovrednovanja škole. Strategija sadržava akcijski plan za razvoj određenih područja iz rada škole za razdoblje od 5 školskih godina.

VIZIJA
Škola će biti uspješna, poticajna i sigurna za sve. Učenicima će omogućiti pravilan, kvalitetan, socijalni i intelektualni razvoj usklađen s potrebama tržišta rada i savremenih trendova u poučavanju. Uloga Škole u društvu je osigurati učenicima stjecanje kompetencija, znanja i vještina koje će ih osposobiti za život i rad u promjenjivu društveno – kulturnom kontekstu prema potrebama tržišta rada i suvremenih trendova u poučavanju. Škola je orijentirana u svojm izvannastavnim aktivnostima na iskustveno učenje, radni odgoj i i odgoj za poduzetništvo (učeničko zadrugarstvo), očuvanje tradicionalne baštine svog kraja te razvoj digitalne kompetencije.
U nastojanju ostvarivanja vizije naše škole naša je MISIJA:
Pomoći učeniku i njegovom roditelju pripremiti učenika za uspješno sudjelovanje na tržištu rada u odrasloj dobi. Graditi kvalitetne međuljudske odnose između svih dionika odgojno - obrazovnog sustava, njegovati toleranciju, samopouzdanje, radost i međusobno pomaganje.
Vizija nam je da škola omogući učenicima stjecanje kompetencija da mogu komunicirati na  standardnom i stranom jeziku, da imaju razvijene matematičke kompetencije, digitalnu kompetenciju, socijalnu kompetenciju, sposobnost rješavanja problema, razvijenu inicijativnost i poduzetnost,da kritički promišljaju i da budu spremni za cjeloživotno učenje i timski rad.


DEFINIRANJE CILJEVA:
-poboljšati kvalitetu znanja i tako ostvariti želje prilikom upisa u kvalitetne srednje škole,
- poboljšanje rada slobodnih aktivnosti,
- razvijati digitalnu kompetenciju i ostale prvenstveno redovnom i izbornom nastavom, ali i neposrednim odgojno – obrazovnim radom: dodatnom nastavom i izvannastavnim aktivnostima,
-projektnim aktivnostima razvijati inicijativnost i poduzetnost,
-u nastavu uvoditi novine te raditi na cjeloživotnom usavršavanju ,
-započeti gradnju/rekonstrukciju školske zgrade,
-pratiti takmičenja, uključivati se u projekte
-unapređivati rad učeničke zadruge
-nabava dodatne sportske opreme i opreme u kabinetima, biblioteci (ići u korak sa tehnološkim razvojem).