ŠTA NASTAVNICI KAŽU : ŠTA JE ZA MENE KVALITETNA NASTAVA?

Za mene je kvalitetna nastava:


Praktični rezultati: kada dijete koje izađe iz škole u životu svoje znanje može primijeniti i od svog rada može živjeti pošteno.

Zadovoljstvo:kada sa časa ja i učenici izađemo zadovoljni što smo naučili, otkrili nešto novo, ili kada čujem od učenika da im je čas bio prekratak.

Znanje:kada djeca poslije časa znaju, razumiju i naučili su temu, odnosno nastavnu jedinicu o kojoj smo govorili.

Dobri uvjeti i priprema:nastava u kojoj se predavač dobro pripremio za temu, kao i sebe za nastavu, te evaluacija urađenog u toku nastave.

Interes i pažnja:kada uspijete učenika zainteresirati i pobuditi mu pažnju.

Saradnja:nastava u kojoj aktivno učestvuju svi sudionici nastave.

Profesionalizam:nastava koja se realizira šo svim pedagoškim, psihološkim, odgojnim i ostalim pravilima i standardima kvalitete.

Ljubav:nastava koja se izvodi uz puno ljubavi, kod djece razviti ljubav prema meni kao predavaču, kako bi sa ljubavlju učili.

Komunikacija:dobar pristup i komunikacija sa djecom, otvorenost, fleskibilnost

Ispunjen cilj :nastava sa jasno definiranim zadacima i ciljevima.

Atmosfera :opuštena atmosfera, dobra interakcija, osmijeh na licu đaka i obostrani respekt.

Iskrenost :nastava koja se odvija s iskrenim motivima, puna fleksibilnosti.

Balans:harmonija između učitelja, učenika i sadržaja.

Motivacija:nastava u kojoj sam motivisao učenike da budu bolji ljudi.

Ostalo : svaka nastava je kvalitetna, samo ako je nema je nekvalitetna; držanje do radnog vremena i pokušaj da se gradivo prenese na učenike; na koja zadovoljava norme kvalitativnog, kvantitaivnog, etičkog, duhovnog i savremenog napredovanja; trud, zalaganje;red, rad i mir u razredu...


      Istraživanje o percepciji kvaliteta nastave iz perspektive nastavnika osmišljeno je kao empirijsko istraživanje i realizirano je nakon stručnih seminara za nastavnike nakon 24 seminara održana diljem BiH u seminarima je učestvovalo više od 1000 nastavnika osnovnih i srednjih škola.
Istraživanje su sproveli:
Nezir Halilović, docent
Amna Ćatić, docent 
Amira Kadrispahić, magistar